S U B T E R R A N E A

I Tabergsgruvans unika miljö har besökarna den 25:e och 26:e maj möjlighet att ta del av en unik tvärskonstnärliga kulturupplevelse. Bakom projektet står Scenkonst Jönköping som projektledare och en lokal konstnärsgrupp som med stöd av Leader Västra Småland bjuder in publiken till en unik komposition av måleri, ljusinstallationer, skulptur, videokonst och musik. Eventet, som har fri entré, ska även hjälpa till att lyfta Tabergsgruvan som en naturmiljö, värd att bevara för framtida generationer.
Back
Copyright © 2022 by imagomagia by DG
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

news

imagomagia